Hỗ trợ y tế

HỖ TRỢ Y TẾ

(i) Tư vấn y tế qua điện thoại

PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp tư vấn y tế cho Người Được Bảo Hiểm qua điện thoại.

(ii) Thông tin về Nhà cung cấp dịch vụ y tế

PCV sẽ cung cấp theo yêu cầu của Người Được Bảo Hiểm tên, địa chỉ, số điện thoại và nếu có thể là giờ làm việc của các bác sĩ, bệnh viện, phòng khám, nha sĩ và phòng khám nha khoa (gọi chung là “Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế”). PCV sẽ không chịu trách nhiệm cho việc cung cấp chẩn đoán y tế hoặc chữa trị.

Mặc dù PCV cung cấp những thông tin này, nhưng PCV không bảo đảm chất lượng của các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế và việc lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế nào là do Người Được Bảo Hiểm quyết định. Tuy nhiên PCV sẽ cẩn thận và nỗ lực hết sức trong việc lựa chọn các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế.

(iii) Sắp xếp Nhập viện

Nếu tình trạng y tế của Người Được Bảo Hiểm quá nghiêm trọng đòi hỏi phải nhập viện, PCV sẽ hỗ trợ Người Được Bảo Hiểm đó nhập viện.

(iv) Giám sát tình trạng y tế trong và sau khi nhập viện.

PCV sẽ giám sát tình trạng y tế của Người Được Bảo Hiểm trong và sau khi nhập viện, tuân thủ theo bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ về bảo mật và quyền có liên quan.

(v) Phân phối dược phẩm thiết yếu

PCV sẽ sắp xếp phân phối dược phẩm, thuốc và các dụng cụ y tế thiết yếu cần thiết cho việc chăm sóc và/hoặc điều trị cho Người Được Bảo Hiểm mà địa phương của Người Được Bảo Hiểm không có. Việc phân phối dược phẩm, thuốc và các dụng cụ y tế này sẽ tuân theo luật pháp và các qui định của địa phương đó. Người Được Bảo Hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phân phối phát sinh.

(vi) Đảm bảo chi trả chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện

PCV có thể hỗ trợ cho Người Được Bảo Hiểm bằng cách thay mặt Người Được Bảo Hiểm đảm bảo thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong suốt thời gian Người Được Bảo Hiểm nằm viện khi chi phí bệnh viện vượt quá 2.500USD.

(vii) Sắp xếp Sơ tán khẩn cấp (chi trả chi phí thực tế)

PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không và/hoặc đường bộ, chăm sóc y tế trong suốt quá trình vận chuyển, phương tiện liên lạc và tất cả các dịch vụ đi kèm thông thường theo yêu cầu để di chuyển Người Được Bảo Hiểm đến bệnh viện gần nhất có đủ sự chăm sóc y tế thích hợp.

(viii) Sắp xếp việc hồi hương y tế

PCV sẽ sắp xếp việc đưa Người Được Bảo Hiểm trở về Nước Cư Trú sau khi Sơ tán y tế khẩn cấp Người Được Bảo Hiểm và nhập viện sau đó bên ngoài Nước Cư Trú.

PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp sự liên lạc thích hợp và những người thông thạo ngoại ngữ, thiết bị y tế lưu động và đội ngũ nhân viên y tế hộ tống.

(ix) Sắp xếp vận chuyển thi hài

PCV sẽ sắp xếp việc vận chuyển thi hài của Người Được Bảo Hiểm đến sân bay của Nước Xuất Xứ hoặc Nước Cư Trú

(x) Sắp xếp việc thăm viếng (chi trả một vé máy bay khứ hồi hạng thường)

Dựa vào chương trình bảo hiểm cụ thể của quý khách, bảng quyền lợi bảo hiểm sẽ thể hiện sự cung cấp quyền lợi Chuyển thi hài về nước. Đối với những chương trình có quyền lợi này, PCV sẽ sắp xếp một vé máy bay khứ hồi hạng thường cho một người thân hoặc một người bạn của Người Được Bảo Hiểm để chăm sóc Người Được Bảo Hiểm, khi đang đi du lịch một mình, nằm viện bên ngoài Nước Cư Trú quá năm (5) ngày.

(xi) Sắp xếp việc trở về nước cho trẻ em (chi trả vé máy bay một chiều hạng thường)

PCV sẽ sắp xếp vé máy bay một chiều hạng thường cho việc đưa trẻ em dưới 16 tuổi không có người chăm sóc trở về Nước Cư Trú do Người Được Bảo Hiểm đi cùng bị nằm viện hoặc bị sơ tán y tế khẩn cấp. Nếu cần thiết sẽ có người hộ tống.

(xii) Sắp xếp chỗ ở (chi trả 150USD/ngày, tối đa là 5 ngày)

PCV sẽ sắp xếp chỗ ở trong khách sạn cho Người Được Bảo Hiểm liên quan đến sự cố đòi hỏi phải Sơ tán khẩn cấp, Hồi hương y tế khẩn cấp hoặc nhập viện trước khi Người Được Bảo Hiểm có thể bay.

Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm đang đi du lịch ở khoảng cách xa 150 km bên ngoài Nơi Cư Trú trong thời gian không quá 90 ngày liên tục; và việc đi du lịch không nhằm mục đích đạt được hay tìm kiếm bất kỳ việc điều trị y tế hay phẫu thuật nào, thì Người Được Bảo Hiểm có quyền sử dụng các dịch vụ trợ giúp du lịch khẩn cấp.

(vii) Sắp xếp Sơ tán khẩn cấp (chi trả chi phí thực tế)

PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không và/hoặc đường bộ, chăm
sóc y tế trong suốt quá trình vận chuyển, phương tiện liên lạc và tất cả các dịch vụ đi kèm thông thường theo yêu cầu
để di chuyển Người Được Bảo Hiểm đến bệnh viện gần nhất có đủ sự chăm sóc y tế thích hợp.

(viii) Sắp xếp việc hồi hương y tế

PCV sẽ sắp xếp việc đưa Người Được Bảo Hiểm trở về Nước Cư Trú sau khi Sơ tán y tế khẩn cấp Người Được
Bảo Hiểm và nhập viện sau đó bên ngoài Nước Cư Trú.
PCV sẽ sắp xếp việc cung cấp sự liên lạc thích hợp và những người thông thạo ngoại ngữ, thiết bị y tế lưu
động và đội ngũ nhân viên y tế hộ tống.

(ix) Sắp xếp vận chuyển thi hài

Dựa vào chương trình bảo hiểm cụ thể của quý khách, bảng quyền lợi bảo hiểm sẽ thể hiện sự cung cấp
quyền lợi Chuyển thi hài về nước. Đối với những chương trình có quyền lợi này, PCV sẽ sắp xếp việc vận chuyển thi
hài của Người Được Bảo Hiểm đến sân bay của Nước Xuất Xứ hoặc Nước Cư Trú.

(x) Sắp xếp việc thăm viếng (chi trả một vé máy bay khứ hồi hạng thường)

PCV sẽ sắp xếp một vé máy bay khứ hồi hạng thường cho một người thân hoặc một người bạn của Người
Được Bảo Hiểm để chăm sóc Người Được Bảo Hiểm, khi đang đi du lịch một mình, nằm viện bên ngoài Nước Cư Trú
quá năm (5) ngày.

(xi) Sắp xếp việc trở về nước cho trẻ em (chi trả vé máy bay một chiều hạng thường)

PCV sẽ sắp xếp vé máy bay một chiều hạng thường cho việc đưa trẻ em dưới 16 tuổi không có người chăm
sóc trở về Nước Cư Trú do Người Được Bảo Hiểm đi cùng bị nằm viện hoặc bị sơ tán y tế khẩn cấp. Nếu cần thiết sẽ
có người hộ tống.

(xii) Sắp xếp chỗ ở (chi trả 150USD/ngày, tối đa là 5 ngày)

PCV sẽ sắp xếp chỗ ở trong khách sạn cho Người Được Bảo Hiểm liên quan đến sự cố đòi hỏi phải Sơ tán
khẩn cấp, Hồi hương y tế khẩn cấp hoặc nhập viện trước khi Người Được Bảo Hiểm có thể bay.
Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm đang đi du lịch ở khoảng cách xa 150 km bên ngoài Nơi Cư Trú trong
thời gian không quá 90 ngày liên tục; và việc đi du lịch không nhằm mục đích đạt được hay tìm kiếm bất kỳ việc điều
trị y tế hay phẫu thuật nào, thì Người Được Bảo Hiểm có quyền sử dụng các dịch vụ trợ giúp du lịch khẩn cấp.